Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu omnimoda.sk

Upresňujúce okrem iného, pravidlá uzatvárania zmlúv o predaji zo strany obchodu, zahŕňa najdôležitejšie informácie o Predávajúcom, obchode a taktiež o právach Kupujúceho.


OBSAH
§ 1 Vymedzenie pojmov
§ 2 Kontaktné informácie
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Nákup v obchode
§ 5 Platba
§ 6 Realizácia objednávky
§ 7 Odstúpenie od zmluvy
§ 8 Výnimky odstúpenia od zmluvy
§ 9 Reklamácie
§ 10 Ochrana osobných údajov
§ 11 Pripomienky
Príloha č. 1: Vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy

§ 1 VYMEDZENIE POJMOV

Pracovné dni – dni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.
Účet – bezplatná funkcia Obchodu, ktorá je regulovaná samostatnými predpismi (služba poskytovaná elektronicky), vďaka ktorej si môže Kupujúci nastaviť svoj individuálny účet v obchode.

Spotrebiteľ – Spotrebiteľ v zmysle občianskeho zákonníka

Kupujúci - každý subjekt nakupujúci v obchode.
Predpisy – tieto predpisy.
Obchod- on-line obchod omnimoda.sk prevádzkuje predávajúci na adrese https://omnimoda.sk.

Predávajúci - podnikatelia zapísaní do CEIDG v rámci Ministerstva rozvoja a financií :

Paweł Dobrzyński, NIP (DIČ) 7352539084, nr REGON (IČO) 120394010, pôsobiaci pod názvom Paweł Dobrzyński Trend - spoločník akciovej spoločnosti

Robert Dobrzyński, NIP (DIČ) 7352147125, nr REGON (IČO) 121064288, pôsobiaci pod názvom TREND - spoločník akciovej spoločnosti

pôsobiaci v rámci akciovej spoločnosti pod názvom TREND S.C. DOBRZYŃSKI PAWEŁ, DOBRZYŃSKI ROBERT so sídlom na adrese: os. Bór 1A/17, 34-400 Nowy Targ, Polska, NIP (DIČ) 7352818200, nr REGON (IČO) 12127396800000. .


§ 2 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Adresa : os. Bór 1A/17, 34-400 Nowy Targ, Poľsko

E-mail: trend.sc@wp.pl

Telefón: + 48 533820644 , + 48 502 245 646

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Pre správne fungovanie nákupu v on-line Obchode je potrebné:

Zariadenie s prístupom na internet

Webový prehliadač podporujúci JavaScript a cookies.

Pre zadanie objednávky je potrebný, okrem požiadaviek uvedených v bode 1, aktívny e-mailový účet.

§ 4 NÁKUP V OBCHODE

Ceny uvedené v Obchode sú celkovými cenami tovaru podliehajúce DPH.

Predávajúci poukazuje na to, že celková cena objednávky pozostáva z ceny uvedenej v predajni: cena za tovar a prípadne náklady na dodanie tovaru.

Produkt vybraný na nákup by mal byť pridaný do košíka v on-line obchode.

Následne Kupujúci vyberá tovar podľa dostupnosti v on-line obchode: spôsob dodania tovaru, spôsob platby a poskytne údaje potrebné pre dokončenie objednávky.

Objednávka bude dokončená ak Kupujúci potvrdí obsah košíka a súhlasí s obchodnými podmienkami

Zadanie objednávky je rovnaké ako uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy na trvalom nosiči najneskôr v čase dodania tovaru.

Kupujúci má možnosť zaregistrovať sa v obchode t.j. vytvoriť v ňom účet alebo nakupovať bez registrácie poskytnutím svojich údajov pri každej možnej objednávke.

§ 5 SPÔSOBY PLATBY

Za zadanú objednávku je možné platiť v závislosti od vybraného spôsobu Kupujúcim:

Bežným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

  1. Prostredníctvom platobnej platformy:
  • dotpay
  • PayPal
  • PayU
  1. Na dobierku, t.j. hotovosťou v čase doručenia tovaru kupujúcemu.

V prípade, ak si Kupujúci vyberie možnosť platby vopred, objednávka musí byť zaplatená do 7 pracovných dní od zadania objednávky.

Predávajúci informuje, že v prípade niektorých spôsobov platby, vzhľadom na ich špecifickosť, je platba objednávky touto metódou možná až po zadaní objednávky.


§ 6 REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY

Predávajúci je povinný dodať tovar bez vád.

Termín dokončenia objednávky je uvedený v on-line Obchode.

V prípade, že si Kupujúci vybral možnosť platby za objednávku vopred, Predávajúci schváli realizáciu objednávky až po jej zaplatení.

V prípade, že si Kupujúci objedná rôzne druhy tovaru s rôznou dodacou lehotou, budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

Doručenie do krajín:

Slovensko

Nemecko

Česko

Spôsob doručenia tovaru závisí od zvolenia Kupujúcim

Prostredníctvom kuriérskej služby

Prostredníctvom Poczty Polskiej


§ 7 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim prostredníctvom on-line obchodu, s výhradou § 8 Výnimky odstúpenia od zmluvy, do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch odo dňa:

Kedy vy, alebo tretia strana iná než prepravca a vami označená, nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru.

Kedy vy, alebo tretia strana iná než prepravca a vami označená, nadobudne fyzické vlastníctvo posledného produktu, v prípade viacerých produktov v rámci objednávky.

Aby Spotrebiteľ mohol uplatniť svoje právo odstúpenia od zmluvy, musí informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom alebo e-mailom) zaslaným na adresu/e-mail uvedenú v §2 Kontaktné informácie.

Spotrebiteľ môže, no nemusí, na odstúpenie od zmluvy použiť formulár odstúpenia od zmluvy.

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak Spotrebiteľ zašle informácie o výkone práva Kupujúceho o odstúpení od zmluvy pred uplynutím lehoty odstúpenia od zmluvy.

ÚČINKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky prijaté platby, vrátane nákladov na doručenie (okrem akýchkoľvek dodatočných poplatkov vyplývajúcich zo Spotrebiteľovho výberu akéhokoľvek spôsobu doručenia iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý ponúka Predávajúci), a to bezodkladne do 14 dní, odo dňa kedy bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy.

Náhradu uskutočni Predávajúci rovnakým spôsobom platby, aké použil Spotrebiteľ v pôvodnej transakcii, ak sa Spotrebiteľ nedohodne na inom riešení. V každom prípade Spotrebiteľ nebude v súvislosti s touto úhradou znášať poplatky.

Predávajúci môže odmietnuť vrátenie platby až do prevzatia tovaru alebo dovtedy, kým mu nebude poskytnutý dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Predávajúci žiada o vrátenie tovaru na adresu : TREND s.c magazyn, ul Konfederacji Tatrzańskej 1a, 34-400 Nowy Targ, Polska, a to bezodkladne do 14 dní odo dňa, kedy Spotrebiteľ informoval Predávajúceho o odstúpení od zmluvy o predaji. Lehota je platná, ak Spotrebiteľ odošle tovar pred uplynutím lehoty 14 dní.

Spotrebiteľ znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru.

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom , ako je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že tovar, vzhľadom na jeho charakter nemôže byť odoslaný v bežnom termíne poštou, spotrebiteľ znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ bude informovaný o odhadovanej výške týchto nákladov Predávajúcim v opise tovaru v obchode alebo pri realizácií objednávky v on-line obchode.

§ 8 VÝNIMKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Spotrebiteľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku v nasledovných prípadoch :

Ak je predmetom tovar, ktorý je vyrobený Spotrebiteľovi na mieru alebo podľa jeho osobitých požiadaviek.

Ak je predmetom tovar, ktorý podlieha rýchlemu poškodeniu alebo má krátku trvanlivosť.

Ak je predmetom tovar, ktorý je pri doručení zabalený v zapečatenom alebo originálnom balení a po jeho otvorení nie je možné tovar vrátiť z hygienických dôvodov.

Ak je predmetom tovar, ktorý vzhľadom na svoj charakter obsahuje neoddeliteľné súčasti.

Ak je predmetom tovar, zvukový alebo obrazový záznam alebo počítačový softvér a po doručení bol otvorený.

V prípade poskytnutia novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom.

V prípade, že cena alebo odmena závisí od situácie na finančnom trhu, ktorú Predajca nemôže ovplyvniť , a ktorej zmena sa môže vyskytnúť pred odstúpením od zmluvy.

Na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak plnenie služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní podnikateľa o strate práva odstúpiť od zmluvy.


Právo odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje na iný subjekt akým je Spotrebiteľ.

§ 9 REKLAMÁCIE

V prípade chybovosti tovaru má Kupujúci nárok na reklamáciu tovaru na základe záruky vyplývajúcej z Občianskeho zákonníka.

Vyplývajúc zo záruky a podľa podmienok uvedených v Občianskom zákonníku má Kupujúci možnosť:

Požiadať o zníženie ceny

Pri dokázateľnej chybe môže požiadať o odstúpenie od zmluvy

Požiadať o výmenu tovaru za nepoškodený

Požiadať o odstránenie vady alebo opravu tovaru.

Predávajúci žiada o zaslanie sťažností viazané reklamáciou na poštovú alebo e-mailovú adresu uvedenú v §2 Kontaktné informácie

Ak sa ukáže, že na vyriešenie sťažnosti je potrebné zaslať Predávajúcemu reklamovaný tovar, Kupujúci je povinný dodať tento tovar na náklady Predávajúceho na adresu : TREND s.c skladu ul. Konfederacja Tatrzańska 1a, 34-400 Nowy Targ, Polska.

Ak bola produktu udelená ďalšia záruka, informácie o nej ako aj jej podmienky sú uvedené v opise výrobku v Obchode.

Sťažnosti týkajúce sa prevádzkovania obchodu by mali byť zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v §2 Kontaktné informácie.

Posúdenie reklamácie zo strany Predávajúceho sa uskutoční v lehote 14 dní.


MIMOSÚDNE SPÔSOBY SPRACOVANIA SŤAŽNOSTÍ A POSÚDENIE NÁROKOV SPOTREBITEĽA

V prípade, že reklamačný postup nespĺňa Spotrebiteľom očakávaný výsledok, Spotrebiteľ má okrem iného možnosť :

Formou žiadosti požiadať o mediáciu vykonávanú príslušným regionálnym inšpektorátom pre obchodnú inšpekciu. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov je dostupný on-line : https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Formou žiadosti požiadať o pomoc príslušný Spotrebiteľský rozhodcovský súd, pôsobiaci na krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezplatnej pomoci miestneho alebo okresného ombudsmana Spotrebiteľov.

Internetová platforma ODR je dostupná on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim v obchode je Predávajúci.

Osobné údaje Kupujúceho sú spracovávané na základe zmluvy a jej implementácie v súlade so zásadami stanovenými vo Všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane osobných údajov (GDPR). Podrobné informácie týkajúce sa spracovania údajov Predávajúcim sú zahrnuté v pravidlách ochrany osobných údajov uverejnených v Obchode.

§ 11 PRIPOMIENKY

Poskytnutie nelegálneho obsahu Kupujúcemu je zakázané.

Každá objednávka realizovaná v on-line obchode je samostatná kúpna zmluva a vyžaduje samostatný súhlas s predpismi.

Zmluvy uzatvárané na základe týchto predpisov sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

V prípade možného sporu s Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, bude príslušným súdom súd pre sídlo Predávajúceho.

Žiadne z ustanovení týchto nariadení nevylučuje ani neobmedzuje práva Spotrebiteľa vyplývajúce z ustanovení zákona.


Príloha č. 1

Vzor formulára odstúpenia od zmluvy, ktorý môže Spotrebiteľ použiť:


VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
(tento formulár vyplňte len v prípade, že si želáte od zmluvy odstúpiť)

TREND S.C. DOBRZYŃSKI PAWEŁ, DOBRZYŃSKI ROBERT
os. Bór 1A/17, 34-400 Nowy Targ, Polska
e-mail: trend.sc@wp.pl

- Týmto oznamujem, že odstupujem od svojej zmluvy o predaji týchto druhov tovaru:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Dátum objednávky/prijatia(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Meno a priezvisko Spotrebiteľa(ov) .....................................................................................................................................................................

- Adresa Spotrebiteľa(ov) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Spotrebiteľa
(v prípade papierového formulára zaslaného poštou)


Dátum ............................................

(*) Nehodiace sa preškrtnite.


Pravidlá účtu

Pravidlá pre vedenie účtu v on-line obchode omnimoda.sk

OBSAH
§ 1 Vymedzenie pojmov
§ 2 Kontaktné informácie
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamácie
§ 6 Ochrana osobných údajov
§ 7 Pripomienky

§ 1 VYMEDZENIE POJMOV

Účet – bezplatná funkcia Obchodu (Služba), regulovaná v týchto predpisoch, vďaka ktorej si môže Kupujúci nastaviť svoj individuálny účet v Obchode.
Kupujúci -každý subjekt nakupujúci v Obchode.
Obchod – on-line obchod kiermaszmody.pl prevádzkuje predávajúci na adrese https://kiermaszmody.pl.
Predávajúci - podnikatelia zapísaní do CEIDG v rámci Ministerstva rozvoja a financií :

pôsobiaci v rámci akciovej spoločnosti pod názvom TREND S.C. DOBRZYŃSKI PAWEŁ, DOBRZYŃSKI ROBERT so sídlom na adrese: os. Bór 1A/17, 34-400 Nowy Targ, NIP (DIČ) 7352818200, nr REGON (IČO) 12127396800000. .

§ 2 KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Adresa: os. Bór 1A/17, 34-400 Nowy Targ , Polska

E-mail: trend.sc@wp.pl

Telefón: 533820644, 502 245 646

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Pre založenie a správne fungovanie Účtu je potrebné:

Aktívny e-mailový účet

Zariadenie s prístupom na internet

Webový prehliadač podporujúci JavaScript a cookies

§ 4 ÚČET

Vytvorenie účtu je dobrovoľné a záleží od Kupujúceho.

Účet poskytuje Kupujúcemu možnosti ako: prezeranie histórie objednávok, kontrola stavu objednávok alebo úprava osobných údajov Kupujúceho.

Pre založenie účtu je potrebné vyplniť formulár v Obchode.

V čase vytvorenia účtu sa uzatvára dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim v rozsahu vedenia účtu za podmienok uvedených v pravidlách.

Kupujúci môže účet kedykoľvek zrušiť bez akýchkoľvek nákladov.

Pre zrušenie účtu je potrebné zaslať rozhodnutie o zrušení Predávajúcemu na e-mailovú adresu : trend.sc@wp.pl, čo vedie k okamžitému vymazaniu účtu a ukončeniu zmluvy o jeho vedení


§ 5 REKLAMÁCIE

Reklamácie týkajúce sa Účtu zasielajte na e-mailovú adresu: trend.sc@wp.pl .

Posúdenie reklamácie zo strany Predávajúceho sa uskutoční v lehote 14 dní.

MIMOSÚDNE SPÔSOBY SPRACOVANIA SŤAŽNOSTÍ A POSÚDENIE NÁROKOV SPOTREBITEĽA

V prípade, že reklamačný postup nespĺňa Spotrebiteľom očakávaný výsledok, Spotrebiteľ má okrem iného možnosť :

Formou žiadosti požiadať o mediáciu vykonávanú príslušným regionálnym inšpektorátom pre obchodnú inšpekciu. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam inšpektorátov je dostupný on-line : https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Formou žiadosti požiadať o pomoc príslušný Spotrebiteľský rozhodcovský súd, pôsobiaci na krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie. Konanie je spravidla bezplatné. Zoznam súdov je k dispozícii na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezplatnej pomoci miestneho alebo okresného ombudsmana Spotrebiteľov.

Internetová platforma ODR je dostupná on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim v obchode je Predávajúci.

Osobné údaje Kupujúceho sú spracovávané na základe zmluvy a jej implementácie v súlade so zásadami stanovenými vo Všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane osobných údajov (GDPR). Podrobné informácie týkajúce sa spracovania údajov Predávajúcim sú zahrnuté v pravidlách ochrany osobných údajov uverejnených v Obchode.

§ 7 PRIPOMIENKY

Poskytnutie nelegálneho obsahu Kupujúcemu je zakázané.

Zmluva týkajúca sa vedenia Účtu je uzatváraná v poľskom jazyku.

V prípade vážny dôvodov uvedených v bode 4, má Predávajúci právo na zmenu a doplnenie týchto pravidiel.

Vážnymi dôvodmi, ktoré sú spomenuté v bode 3 sa myslí:

potreba prispôsobenia Obchodu zákonným ustanoveniam platným pre aktivity Obchodu

zlepšenie bezpečnosti poskytovanej služby

zmena rozsahu funkcií Účtu , ktorá podlieha úprave predpisov účtu

Kupujúci bude oboznámený o plánovanej zmene pravidiel vedenia účtu najmenej 7 dní pred uskutočnením zmien prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu priradenú k účtu.

V prípade, že Kupujúci nesúhlasí s plánovanými zmenami, je povinný informovať Predajcu zaslaním oznámenia prostredníctvom e-mailu na adresu trend.sc@wp.pl , z čoho vyplynie ukončenie zmluvy o vedení Účtu v momente keď plánovaná zmena nadobudne platnosť alebo aj skôr v prípade, že Kupujúci oznámi nesúhlas skôr.

V prípade, že Kupujúci nemá námietky voči plánovaným zmenám do doby nadobudnutia ich platnosti, predpokladá sa, že so zmenami súhlasí. Možné ukončenie zmluvy nebude v tomto prípade ovplyvnené.

V prípade možného sporu s Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, bude príslušným súdom súd pre sídlo Predávajúceho.

Žiadne z ustanovení týchto pravidiel nevylučuje alebo neobmedzuje práva spotrebiteľa podľa zákona.

Pravidlá newslettera

obchodu omnimoda.sk

§ 1 Vymedzenie pojmov

Newsletter – bezplatná služba poskytovaná elektronicky, vďaka ktorej môže príjemca služby od poskytovateľa služieb prijímať predtým objednané správy týkajúce sa obchodu, vrátane informácií o ponukách, propagačných akciách a nových produktoch v obchode.
Obchod – on-line obchod kiermaszmody.pl prevádzkuje Predávajúci na adrese https://kiermaszmody.pl.
Sprostredkovateľ - podnikatelia zapísaní do CEIDG v rámci Ministerstva rozvoja a financií :

pôsobiaci v rámci akciovej spoločnosti pod názvom TREND S.C. DOBRZYŃSKI PAWEŁ, DOBRZYŃSKI ROBERT so sídlom na adrese: os. Bór 1A/17, 34-400 Nowy Targ, NIP (DIČ) 7352818200, nr REGON (IČO) 12127396800000. .

Používateľ - každý subjekt používajúci službu Newsletter.

§ 2 Newsletter

Používanie služby Newsletter je dobrovoľné.

Pre používanie služby Newsletter je potrebné, aby ste mali zariadenie s internetovým prehliadačom podporujúcim JavaScript a cookies a aktívny e-mailový účet.

E-maily odosielané v rámci tejto služby budú odosielané na e-mailovú adresu poskytnutú Kupujúcim v čase prihlásenia na odber Newslettra.

Pre prihlásenie sa na odber Newsletteru klient v prvom kroku uvedie svoju e-malovú adresu, na ktorú mu budú odosielané správy v rámci Newsletteru. Po zadaní e-mailovej adresy obdrží klient od Poskytovateľa overovací e-mail, v ktorom Kupujúci potvrdí prihlásenie na odber. Po potvrdení odberu sa medzi Kupujúcim a Poskytovateľom uzavrie zmluva a následne môže klient využívať službu Newsletter.

E-maily odoslané v rámci Newsletteru budú obsahovať informácie o možnosti zrušenia tejto služby spolu s odkazmi pre zrušenie služby Newsletter.

Zákazník môže zrušiť odber Newsletteru bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov a nákladov, kedykoľvek, použitím možnosti v bode č.5 alebo odoslaním správy na e-mail: trend.sc@wp.pl .

Použitie odkazu odberateľom na odhlásenie z Newsletteru alebo odoslanie správy žiadajúcej o zrušenie odberu bude mať za následok okamžité ukončenie zmluvy o poskytovaní tejto služby


§ 3 Reklamácie

Sťažnosti týkajúce sa odberu Newsletter zasielajte prosím Poskytovateľovi na e-mailovú adresu: trend.sc@wp.pl .

Poskytovateľ odpovie na sťažnosť do 14 dní od jej doručenia.

§ 4 Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých Spotrebiteľom pri používaní služby Newsletter je Poskytovateľ tejto služby.

Osobné údaje Kupujúceho sú spracovávané na základe zmluvy a jej implementácie v súlade so zásadami stanovenými vo Všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane osobných údajov (GDPR). Podrobné informácie týkajúce sa spracovania údajov Predávajúcim sú zahrnuté v pravidlách ochrany osobných údajov uverejnených v Obchode.


§ 5 Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ servisu si vyhradzuje právo zmeniť tieto predpisy len z dôležitých dôvodov. Dôležitým dôvodom je potreba zmeniť predpisy spôsobené modernizáciou Newsletterovej služby alebo zmenou zákona, ktorá ovplyvňuje poskytovanie služby poskytovateľom služieb

Oznam o plánovanej zmene nariadení bude zaslaný na e-mailovú adresu Prijímateľa poskytnutú v čase prihlásenia na odber Newsletteru najmenej 7 dní pred zavedením zmien.

Ak Prijímateľ nemá námietky voči plánovaným zmenám až do času nadobudnutia ich platnosti, predpokladá sa, že s plánovanými zmenami súhlasí.

V prípade ak Prijímateľ nesúhlasí s plánovanými zmenami, je povinný oznámiť túto skutočnosť na e-mailovú adresu Poskytovateľa : tend.sc@wp.pl . Oznam o nesúhlase vedie k ukončeniu zmluvy o poskytovaní tejto služby po nadobudnutí platnosti plánovaných zmien .

Poskytnutie nelegálneho obsahu Klientovi je zakázané.